Poznaj

Nasze programy

Skrzydlate Czytanki Mocy

Skrzydlate Czytanki Mocy to program wzmacniania odporności psychicznej skierowany do najmłodszych, tj dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, klasy 1-3. Na ten moment czytanki składają się z cyklu 6 spotkan z możliwością ich przedłużenia. Spotkania w bibliotekach odbywają się co 2 tygodnie, 2 spotkania w miesiącu, przez 3 miesiące co daje 6 spotkań. W przedszkolach i szkołach tempo spotka ustalane jest indywdualnie.

Grupy wiekowe

Czytanki prowadzimy na ten moment dla dwóch grup wiekowych.

 • Grupa przedszkolna 5-6 lat
 • Grupa szkolna 7-8 lat
 1. Zebranie zgód od rodziców (w przypadku przedszkola jedna zgoda na 6 spotkań)
 2. Rytuał powitalny
 3. Pogadanki lub inna aktywność jako wprowadzenie do tematu
 4. Czytanie bajki lub opowiadania
 5. Pytania do przeczytanych treści, rozmowa, dyskusja, angażowanie uczestników
 6. Dalsze aktywności w temacie – 1-2 aktywności, w tym również ruchowe, które utrwalą temat
 7. Rytuał na zakończenie spotkania
 • Emocje – rozpoznawanie emocji. Głównie skupimy się na emocji Złość
 • Relacje – wyznaczanie granic, szanowanie granic innych osób
 • Empatia – zauważanie innych, rozumienie perspektywy innej osoby
 • Moje zasoby, moje mocne strony i talenty, rozwijanie własnego potencjału
 • Stres i rozwiązywanie problemów, metody na stres
 • Współpraca i komunikacja – współpraca, rywalizacja, wygrana i przegran

Zapytania można kierować na adres biuro@fundacjaskrzydłamocy.org

Czytanki są prowadzone przez wolontariuszy fundacji, nie pobieramy opłat za wprowadzenie czytanek do twojej instytucji. Start programu jest zależny od zdobycia funduszy na pakiety czytanek wraz z dodatkowymi materiałami do pracy dla naszych wolontariuszy.

Warsztaty odporności psychicznej

Nasza Fundacja opracowała autorski program budowania odporności psychicznej (Program trwa od 4 do 20 tygodni). Program skierowany jest maksymalnie 30 – sto osobowej grupy dzieci i młodzieży.

Tematy spotkań.

Program składa się z 4-20 spotkań realizowanych raz w tygodniu podczas których poruszamy tematy tj.:

 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
 • podejmowanie decyzji w zgodzie z sobą,
 • stawianie granic i budowanie relacji
 • zarządzenie stresem
 • emocji, ich rozumienia, akceptacji oraz zarządzania
 • radzenia sobie ze złością
 • radzenia sobie z hejtem i krytyką
 • rozwiązywania problemów i budowania rozwiązan
 • kreatywnego myślenia
 • uczenia się, koncentracji, skupienia, uważności
 • sytuacji trudnych i radzenia sobie z nimi
 • oraz wiele innych.

Scenariusze zostały przygotowywane przez zespół współpracujących z naszą fundacją psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej, coachów, którzy zajmują się na co dzień działalnością na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz budowania wspólnot.

Uczestnicy warsztatów zostają wyposażeni w ulotki, książki i materiały potrzebne do budowania odporności psychicznej. Poza warsztatami i wydaniem broszur doposażymy bibliotekę szkolną w wartościowe materiały z obszaru wspierania zdrowia psychicznego, które będą pomocne zarówno dla kadry nauczycielskiej jak i uczniów i uczennic.

Dzięki warsztatom, młodzież będzie miała możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem, sztuki budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości, które są niezbędne w procesie wzmacniania zdrowia psychicznego, myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji, zarządzania emocjami oraz wzmocnienia wiary w siebie i swoje możliwości. Profilaktyka odporności psychicznej pomaga uniknąć kryzysu i wyposaża młodzież w narzędzia ułatwiające radzenie sobie z nim.

Samodzielne dzieci

Program wsparcia i rozwoju dzieci w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, specjalistycznych z obszaru budowania odporności psychicznej, koncentracji i uwagi, metod uczenia się. 

Cotygodniowe spotkania o stałej porze dnia i dnia tygodnie, w formule stacjonarnej lub online, które mają na celu zbudowanie kompetencji potrzebnych dziecku w danym momencie, by rozwijać się harmonijnie i rozwiązywać bieżące wyzwania.

Program jest dedykowany dzieciom i młodzieży w każdym wieku, wymagana jest zgoda obojga rodziców do udziału dziecka w programie indywidualnym. Nadrzędnym założeniem projektu jest budowanie zasobów i świadomości posiadanych zasobów przez dziecko.

Cykl składa się z 10 spotkań. W czasie trwania cyklu rodzic ma prawo do dwóch spotkań konsultacyjnych z dedykowanym opiekunem cyklu lub innym specjalistą, jeśli jest taka potrzeba.

Program jest dostępny w formule bezpłatnej (w przypadku dostępnego finansowania) lub w formule niskopłatnej. Zapytania można kierować na adres biuro@fundacjaskrzydłamocy.org

Na ten moment poszukujemy funduszy, brak możliwości bezpłatnego udziału w programie.

Broszury informacyjno - edukacyjne o odporności psychicznej

W sierpniu br. ujrzał światło dzienne nasz mini poradnik „jak dodawać skrzydeł dużym i małym” w postaci broszury informacyjno – edukacyjnej. Broszura ta nie tylko jest dopracowana wizualnie ale także merytorycznie. Przybliża rodzicom i opiekunom temat zdrowia psychicznego i dbania o niego oraz metod budowania odporności psychicznej. Docelowo ulotki miały być skierowane do mieszkańców województwa śląskiego, lecz zainteresowanie ulotkami było tak duże, że udało nam się je rozdysponować poza teren województwa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu. „Dziecięce skrzydła mocy – wsparcie instytucjonalne młodej organizacji pozarządowej” ze środków Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 w ramach konkursu „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”. (fajnie byłoby wstawić jakieś zdjęcie ulotki).

Cały czas zbieramy fundusze na dodruk ulotek i ich dystrybucję do kolejnych placówek.

Program projektowy dla młodzieży “ Wzmacniam siebie i swoje lokalne środowisko

Celem projektu pn. “Wzmacniam siebie i swoje lokalne środowisko” jest poszerzenie wiedzy z zakresu odporności psychicznej oraz kompleksowe kształtowanie postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne młodzieży. Dzięki programowi młodzież angażuje w lokalne projekty pod okiem mentora i certyfikowanego specjalisty zarządzania projektami. Młodzież uczy się identyfikować problemy oraz w trakcie trwania programu generuje pomysły i wdraża rozwiązania, które mają na celu wzmocnienie lokalnej społeczności i rozwiązanie jej istotnych problemów.

Grupa docelowa

Realizacją programu objęta jest młodzież w wieku od 16 – 19. Grupa projektowa młodzieży liczy od 12 do maksymalnie 30 osób.

Prace projektowe rozpoczniemy od 4 – tygodniowego programu budowania odporności psychicznej, podczas którego poruszymy tematy tj.: budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, podejmowanie decyzji w zgodzie z sobą, stawianie granic i budowanie relacji, zarządzenie stresem (spotkania w formie warsztatów).

W ramach w/w programu opracowujemy wspólnie z młodzieżą poradnik budowania odporności psychicznej, który przygotujemy w formie e-booka. Następnie wypracowujemy w podgrupach 5 miniprojektów, które będą samodzielnie realizowane przez młodzież. Dzięki wsparciu mentorskiemu i wprowadzeniu narzędzi tj, design thinking oraz action learning grupy uczą się podstaw zarządzania projektami, określania celów i ich realizacji w oparciu o współpracę z lokalnym środowiskiem. Uczestnicy nabierają umiejętności prezentacji pomysłów, przemawiania, rozmów z grupą docelową oraz przede wszystkich współpracy i budowania relacji.

Spotkania zespołowe w ramach miniprojektów są przewidziane raz w tygodniu (w późniejszym etapie nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie), a przydzielane role są zmienne (liderska, zastępcza, ekonomiczna, kreatywna, reklamowa). Przez cały czas trwania projektu młodzież ma możliwość korzystania ze wsparcia koordynatora. Podsumowanie i zakończenie projektu odbywa się podczas świętowania projektu wraz z lokalną społecznością. W trakcie świętowania zaprezentowane zostają efekty prac poszczególnych zespołów minipojektów.

Szkoła dla Rodziców
i wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl 10 spotkań warsztatowych dla rodziców dzieci w każdym wieku, wychowawców, nauczycieli, wszystkich, którzy pracują z dziećmi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, każde z nich trwa 3 h i dotyczy innego tematu. Wielkość grupy to 10-15 osób.

W trakcie kursu uczestnicy uczą się:

 • budować lepszą relację z dzieckiem,
 • aktywnie słuchać,
 • rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia i wiedzą, jak nauczyć tego dziecko,
 • wyrażać oczekiwania i ograniczenia, aby były one respektowane przez dziecko,
 • sposobów motywowania dziecka do współpracy i zmniejszenia liczby konfliktów,
 • uwalniać dzieci od grania narzuconych im ról,
 • wspierać proces usamodzielniania dziecka,
 • budować u dziecka realne poczucie własnej wartości,
 • co zrobić, aby w domu/szkole zapanował większy spokój.

Dużą wartością jest też poznanie grupy rodziców, którzy wspierają się wzajemnie i wymieniają doświadczeniami związanymi z rodzicielstwem.

Program posiada rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji jako program profilaktyczny. Jest prowadzony przez dwie osoby prowadzące, posiadające odpowiednie uprawnienia.

5-tygodniowe warsztaty dla rodziców “Jestem z Ciebie dumna/y”

Warsztaty dla rodziców w formule stacjonarnej lub online. 5 spotkań po 1,5h.

Warsztaty dla rodziców “Jestem z Ciebie dumna/y!” skierowane są do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3-12 lat. Jest to cykl warsztatów w formule stacjonarnej lub online. 5 spotkań po 1,5h.

W trakcie warsztatów zachęcamy rodziców i dajemy im konkretne narzędzia, by uczyli swoje dzieci przezwyciężania wyzwań, trudności i problemów.

Szkolenie bazuje na metodzie Kids’ Skills Dam Radę stworzonej przez fińskiego psychiatrę B. Furmana. Główne założenia tej metody:
1. Skupieniu się na nabywaniu nowej umiejętności przez dziecko zamiast eliminowaniu zachowan trudnych czy nieakceptowalnych.
2. Wykorzystywaniu uniwersalnych zasobów i zdolności dziecka do nabywania nowej umiejętności.
3. Korzystaniu ze wsparcia osób życzliwych lub bohaterów do zdobywania i uczenia się nowej umiejętności.
4. Świętowaniu sukcesu po wprowadzeniu zmiany i nabyciu nowych umiejętności.