Statut Fundacji Dziecięce Skrzydła Mocy

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Stefanię Wuzik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia xx lutego 2023 roku przed notariuszem imię nazwisko, w Kancelarii Notarialnej przy ul. xxx w Żywcu i działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym Ustawy z dn. 06.04.1984r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Lipowa w Polsce.
3. Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 3.

1. Fundacja działa i prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister ds. zdrowia i opieki społecznej.
3. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 4

1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę lub też samym znakiem graficznym.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ II
CELE, PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.
Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie, propagowanie i umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania odporności psychicznej i nabywania życiowych kompetencji, które pozwolą im wkraczać w dorosłość z dużą wiedzą i świadomością w takich obszarach jak zdrowie psychiczne, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, budowanie trwałych relacji, zarządzanie emocjami czy wiara w siebie i swoje możliwości. Celem Fundacji jest również wspieranie i edukowanie rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, by mogli tworzyć bezpieczne środowisko wzrostu dla swoich podopiecznych.

§ 6.
Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1. Działania na rzecz wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży odpornych psychicznie:
a. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w obszarze zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci, opiekunów i pedagogów;
b. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych;
c. Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców;
d. Promocja zdrowia psychicznego, zachęcanie do codziennego dbania o zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych;
e. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
f. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej, wychowania dzieci, edukacji i kształcenia rodziców;
g. Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i rodziców;
h. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów;
i. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
j. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;
k. Prowadzenie działalności badawczej;
l. Wspomaganie organizacji oraz organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
m. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka;
n. Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej poprzez programy stażowe i szkoleniowe;
o. Udostępnianie na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów z zakresu wspierania zdrowia psychicznego i rozwijania odporności psychicznej;
p. Prowadzenie akcji informacyjnych.

2. Działania na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w nabywaniu najważniejszych kompetencji życiowych oraz odporności psychicznej:
a. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w obszarze zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci;
b. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;
c. Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
d. Promocja zdrowia psychicznego, zachęcanie do codziennego dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
e. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
f. Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, warsztatów, wyjazdów, wycieczek, w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej, najważniejszych problemach i wyzwaniach młodych oraz jak sobie z nimi radzić;
g. Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży;
h. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów;
i. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
j. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;
k. Wspomaganie organizacji oraz organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
l. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka;
m. Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej poprzez programy stażowe i szkoleniowe;
n. Udostępnianie na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów z zakresu wspierania zdrowia psychicznego i rozwijania odporności psychicznej;
o. Prowadzenie akcji informacyjnych;
p. Prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży.

3. Działania na rzecz wspierania rodziców w kwestiach wychowania i rozwoju odporności psychicznej dzieci:
a. Wydawanie publikacji edukacyjnych wspierających rodziców w zdobywaniu kompetencji wychowawczych;
b. Organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej oraz medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji;
c. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, w tym w formie psychoterapii;
d. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w obszarze zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci, opiekunów i rodziców;
e. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i rodziców;
f. Realizację akcji społecznych mających na celu edukację rodziców;
g. Promocja zdrowia psychicznego, zachęcanie do codziennego dbania o zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych;
h. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
i. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej, wychowania dzieci, edukacji i kształcenia rodziców;
j. Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i rodziców;
k. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów;
l. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
m. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;
n. Prowadzenie działalności badawczej;
o. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka;
p. Udostępnianie na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów z zakresu wspierania zdrowia psychicznego i rozwijania odporności psychicznej;
r. Prowadzenie akcji informacyjnych.

4. Działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży:
a. Ułatwianie młodym ludziom rozwijania praktycznych umiejętności, a tym samym ułatwiania startu życiowego;
b. Umożliwianie zdobycia doświadczeń rozwijających wiarę w siebie i pozytywne nastawienie;
c. Wspieranie wykształcenia pozytywnych cech charakteru, takich jak: odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, kreatywność, szacunek, odwaga, krytyczne myślenie, zarządzanie emocjami, budowanie wartościowych relacji;
d. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z nastawieniem na rozwijanie odporności psychicznej;
e. Wspieranie transformacji istniejących instytucji nauki i edukacji.

5. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz w kryzysie psychologicznym:
a. Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych dzieci na terenie Polski;
b. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
c. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego;
d. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
e. Prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów i warsztatów;
f. Prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących programach dla dzieci i młodzieży.

6. Edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom:
a. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w obszarze zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży;
b. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;
c. Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
d. Promocja zdrowia psychicznego, zachęcanie do codziennego dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
e. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
f. Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, warsztatów, wyjazdów, wycieczek, w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej, najważniejszych problemach i wyzwaniach młodych oraz jak sobie z nimi radzić;
g. Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży;
h. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów;
i. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
j. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;
k. Wspomaganie organizacji oraz organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
l. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży.

7. Edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych:
a. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w obszarze zdrowia psychicznego i problemów dotyczących dzieci i młodzieży;
b. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
c. Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
d. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
e. Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, warsztatów, wyjazdów, wycieczek, w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej, najważniejszych problemach i wyzwaniach młodych oraz jak sobie z nimi radzić;
f. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
g. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji.

8. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego:
a. Promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
b. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
c. Promocja zdrowia psychicznego, zachęcanie do codziennego dbania o zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych;
d. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
e. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej, wychowania dzieci, edukacji i kształcenia rodziców.

9. Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu.

§ 7.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

1. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
3. Pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową
4. Prowadzić inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 8.

1. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji
b. Rada Fundacji (opcjonalna w pierwszym roku działania Fundacji)

 

Zarząd Fundacji
§ 9.

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 2 lat. W latach następnych wyboru członków Zarządu dokonuje Fundator na okres 2 lat.
3. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
6. Fundator wybiera Prezesa Zarządu. Za zgodą Fundatora Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, a gdy to jest możliwe może wybrać także Wiceprezesa.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
8. Zarządu może pobierać wynagrodzenie, o jego wysokości decyduje Fundator.
9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 10.

1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji, jeśli te zostały powołane.
c. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
d. Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji.
e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
f. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
g. Zmiany w statucie Fundacji następują na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.
h. Przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie budżetu fundacji (albo przynajmniej założeń budżetowych). Po zamknięciu roku z kolei przyjmuje się realizację budżetu.

§ 11.

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 12.

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Rada Fundacji
§ 13.

1. Rada Fundacji jest organem, nadzorującym i inicjatywnym.
2. Rada składa się z 1 do 5 członków.
3. Radę Fundacji wybiera Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.
5. W Radzie Fundacji może zasiadać Fundator i pracownicy Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z tym, że pierwszego Przewodniczącego, na okres jednego roku, powołuje Fundator.

 

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, albo na wniosek 1/3 członków Rady lub Fundatora.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 15.

Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.
2. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielania mu absolutorium.
3. Opiniowanie rocznego programu działalności Fundacji.
4. Wyznaczanie kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji.
5. Występowanie z inicjatywą zmian w statucie Fundacji.
6. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a także uchwalenie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 16.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100), zwany dalej funduszem założycielskim, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na którą przeznacza się część funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

§ 17.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. Funduszu założycielskiego.
2. Darowizn, spadków i zapisów.
3. Dotacji i subwencji od osób prawnych.
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
6. Dochodów z praw Fundacji.
7. Dochodów z lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
8. Dochodów z działalności gospodarczej.
9. Zysków z prowadzonej działalności odpłatnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i z odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 19.

Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy

§ 20.

1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.
2. Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 21.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy i bilansowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto działalność.

§ 22.

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. Poligrafia i reprodukcja zapisanych na nośnikach informacji {PKD 18}
b. Działalność wydawnicza {PKD 58}
c. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych {PKD 59}
d. Działalność usługowa w zakresie informacji {PKD 63}
e. Badania naukowe i prace rozwojowe {PKD 72}
f. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej {PKD 73}
g. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna {PKD 74}
h. Działalność związana z zatrudnieniem {PKD 78}
i. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane{PKD 79}
j. Działalność edukacyjna i wspierająca edukację {PKD 85}
k. Ochrony i promocji zdrowia {PKD 86}
l. Działalność charytatywna {PKD 88}
m.Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką {PKD 90}
n. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna {PKD 93}
o. Działalność organizacji członkowskich {PKD 94}

2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot działalności gospodarczej obejmuje następujące dziedziny:
a. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji {PKD 18.20.Z}
b. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach{PKD 47.19.Z}
c. Pozostała działalność wydawnicza{PKD 58.19.Z}
d. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych {PKD 59.11 oraz PKD 59.20.Z}
e. Działalność usługowa w zakresie informacji {PKD 63.99.Z}
f. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna {PKD 74.90.Z}
g. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim {PKD 77.4}
h. Działalność związana z zatrudnieniem {PKD 78.10.Z}
i. Działalność edukacyjna i wspierająca edukację {PKD 85.60.Z}
j.Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką {PKD 90}
k. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna {PKD 93}
l. Działalność organizacji członkowskich {PKD 94}
3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
5. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.
2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.

§ 24.

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 25.

Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatora, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.