Regulamin
Regulamin Serwisu i Sklepu Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy

Spis treści
1. Informacje ogólne
2. Definicje
3. Postanowienia ogólne
4. Treści bezprawne
5. Zasady korzystania ze sklepu – składanie i potwierdzanie zamówień, realizacja zamówień
6. Formy płatności
7. Reklamacje
8. Prawo odstąpienia
9. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną
10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
11. Zmiana Regulaminu
12. Postanowienia końcowe

1. Informacje Ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fundacjaskrzydlamocy.org (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez Fundację Dziecięce Skrzydła Mocy z siedzibą w Lipowej ul. Trufli 2, 34-324 Lipowa, REGON: 52458143900000 NIP: 5532582778, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Żywcu pod numerem 0001022257 (Sprzedawca). Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej: e-mail: biuro@fundacjaskrzydlamocy.org telefon +48 730 808 705.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług, w tym w szczególności ceny, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

2. Definicje
Sprzedawca
– Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy z siedzibą w Lipowej ul. Trufli 2, 34-324 Lipowa, REGON: 52458143900000 NIP: 5532582778, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Żywcu pod numerem 0001022257, posługująca się w celach kontaktowych adresem elektronicznym biuro@fundacjaskrzydlamocy.org i numerem telefonu: +48 730 808 705.
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.fundacjaskrzydlamocy.org/sklep
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego. dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym.
Konsument– Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie.
Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Produkt – będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem klepu internetowego, dostępne na platformie www.fundacjaskrzydlamocy.org: publikacje drukowane, publikacje elektroniczne, książki, gry, karty, pomoce naukowe, scenariusze zajęć, gadżety fundacji
Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, kursy on-line, szkolenia stacjonarne, konsultacje, kursy e-mailowe
Przedmiot zamówienia – zdefiniowane powyżej Produkt lub Usługa. Określenie to jest używane w niniejszym Regulaminie zamiennie z określeniami Produkt lub Usługa
Publikacja drukowana – publikacja oferowana w postaci książkowej lub broszurowej: scenariusze zajęć, książki ćwiczeniowe, książki, bajki, karty, gry, pomoce naukowe.
Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format pliku w jakich została utrwalona.
Kurs on-line – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu odporności psychicznej, zarządzania emocji, plastyczności mózgu, komunikacji , kompetencji rodzicielskich, uważności, prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie, za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących do komunikowania się na odległość.
Szkolenie stacjonarne – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu odporności psychicznej, zarządzania emocji, plastyczności mózgu, komunikacji , kompetencji rodzicielskich, uważności, prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie.
Wejściówka – bilet umożliwiający uczestniczenie w szkoleniu stacjonarnym. Może mieć formę wpisania na listę uczestników.
Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktu lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
Login – adres poczty elektronicznej klienta, podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.
Hasło – ustalany przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do konta klienta.
Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupu Produktu lub Usługi, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

3. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez sprzedawcę jest zaakceptowanie przez konsumenta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
5. Kupujący może utworzyć konto klienta. utworzenie konta klienta następuje w skutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a klientem.
6. Umowa o prowadzone konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.
7. W celu utworzenia konta klienta konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówień.
8. Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez konsumenta osobom trzecim hasła do konta oraz loginu.
10. Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić Sprzedawcy drogą elektroniczną lub usunąć konto samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielne usunięcie konta stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta.
11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta na adres poczty elektronicznej konsumenta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli konsument korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich, lub konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.
12. Klient może składać zamówienia bez zakładania konta.
13. Składając zamówienie bez zakładania konta konsument powinien zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.

4. Treści bezprawne
1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu oraz innych kupujących.
2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
3. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych (od 1 marca 2023).
4. Klient nie może podejmować czynności polegających na:
• rozsyłaniu lub umieszczaniu w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych)
• modyfikowaniu jakichkolwiek treści sklepu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania, za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w koncie klienta.

5. Zasady korzystania ze sklepu – składanie i potwierdzanie zamówień, realizacja zamówień
1. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt lub Usługę , który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
2. Klient składa zamówienie:
1) wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego Produktu lub Usługi oraz ilość; 2) podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;
3) wskazując sposób i adres dostawy; 4) wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura, jeśli taką opcję wybrał; 5) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamówienia;
3. Klient przy składaniu zamówienia może skorzystać także z kodu rabatowego. Zasady korzystania z kodu określa regulamin kodu.
4. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
5. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalające na identyfikację zamówienia i klienta.
6. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu internetowego przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. Sprzedawca potwierdzam przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub umowy o świadczenie usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
9. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia.
10. Cena Produktu lub Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
11. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
12. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie w ciągu siedmiu dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia. W przypadku usługi polegającej na szkoleniach stacjonarnych – w terminach określonych indywidualnie lub w ofercie, po dokonaniu zapłaty.
13. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w sposób wskazane na formularzu zamówienia.
14. Usługi polegające na konsultacjach są świadczone w miejscu in terminie indywidualnie uzgodnionym.
15. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę wolne od wad fizycznych i prawnych.
16. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

6. Formy płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy poprzez system płatniczy TPay, PayU  lub przelewem tradycyjnym.
b) Płatność elektroniczna kartą płatniczą
c) Płatności cykliczne.
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi  przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu TPay . Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. 
4. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Reklamacje
1. Sposoby złożenia reklamacji:
a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjaskrzydlamocy.org
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
a) produkt lub usługę, którego reklamacja dotyczy,
b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
c) żądania sposobu doprowadzenia Produktu lub Usługi do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
d) danych kontaktowych
3. W przypadku nieprawidłowych danych na fakturze lub na paragonie – korespondencja elektroniczna na adres biuro@fundacjaskrzydlamocy.org
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Prawo odstąpienia
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail biuro@fundacjaskrzydlamocy.org, z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru. (kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar na adres wskazany przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
a) w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres;
b) pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym;
c) gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
e) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych polegających na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia zamówienia w Sklepie („Umowa o świadczenie usługi elektronicznej”), na następujących warunkach:
a) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka),
b) Umowa jest zawarta na czas nieokreślony,
a) Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu,
b) Minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.
7. Zamawiający zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
8. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług elektronicznych:
a) połączenie z siecią internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0, Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych,
c) włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
d) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Zmiana Regulaminu
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.
12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.
………………………….
(miejscowość i data)
———————————
Imię i nazwisko
……………………………………..
……………………………………..
(adres zamieszkania)
Telefon: ……………………………….
E-mail: ……………………………….
Nr. zam.: ……………………………….
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ……………………. następujących Produktów/Usług:
……………………………………………………
Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:
Nazwa banku …………………………………………………………………………………
Numer rachunku …………………………………………………………………………….
…………………………………………….
(podpis składającego oświadczenie)