Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy Polityka Prywatności

Kim jesteśmy?

Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem wspieranie i wzmacnianie odporności psychicznej dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i opiekunom.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji. Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.

W poniższej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy, z siedzibą w Lipowej ul. Trufli 2, 34-324 Lipowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Żywcu pod numerem 0001022257, NIP 5532582778, REGON 524581439.

W jakim celu zbieramy dane osobowe? – Podstawa i cel przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W działalności Fundacji wystąpią, co do zasady cztery z nich:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, stypendystami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania Fundacji DSM, a Ty nie mógłbyś korzystać z naszej pomocy.
Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich jak np. propagowanie w społeczeństwie naszej misji, jaką jest umożliwianie wzmacniania i kształtowania odporności psychicznej każdemu dziecku oraz pozyskiwanie funduszy na realizację tej misji.
Twoja dobrowolna zgoda. W naszym przypadku jest to udzielenie interdyscyplinarnej pomocy (pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, interwencyjnej, psychoedukacyjnej) przez klienta Fundacji DSM lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Korzystanie z wsparcia Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sądu.

Jak przetwarzamy dane osobowe? – Zasady przetwarzania danych.

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji DSM lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Czy udostępniamy komuś Twoje dane? – Przekazywanie danych.

Twoje dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Szczególnie kontrolujemy naszych podwykonawców i zawieramy stosowne umowy w tym zakresie.

Jakie mam prawa? – Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dziecka, poniższe uprawnienia wykonuje rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Uprawnienia powyższe przysługują Ci także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Dane osobowe dzieci

W Fundacji szczególną wagę przykładamy do dobrostanu dzieci, dlatego w ochronie ich danych osobowych także dajemy najwyższy priorytet.

Dane osobowe dzieci przetwarzamy za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, gdy dotyczy to interdyscyplinarnego poradnictwa na ich rzecz lub w przypadkach, gdy dzieci (także za zgodą rodziców) biorą udział w wydarzeniach (takich jak np. konkursy, warsztaty, szkolenia, wydarzenia) organizowanych przez nas samodzielnie, lub we współpracy ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi.

W takich przypadkach dane osobowe dzieci podlegają przetwarzaniu do czasu wycofania zgody, a także do momentu zaprzestania udziału w oferowanym przez nas systemie pomocy i jednocześnie upłynięciu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przeprowadzając konkurs, przetwarzamy dane dziecka do czasu jego zakończenia lub w sytuacji, gdy dziecko konkurs wygra lub zajmie w nim nagrodzone miejsce, do czasu wymaganego przez grantodawców lub inne podmioty publiczne finansujące konkurs (najczęściej jest to pięć kalendarzowych lat).

Niektóre z naszych serwisów edukacyjnych oferują usługi elektroniczne dla dzieci, takie jak możliwość zarejestrowania i uczestnictwa w szkoleniu. Zgodnie z RODO dziecko w wieku 16 lat i więcej może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w związku z takimi usługami elektronicznymi.

Jeśli nadal mam pytania?

Pod adresem e-mail: biuro@fundacjaskrzydlamocy.org możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.